Oświadczenie w sprawie dostępności

Deklaracja dostępności

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Iłży zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie dla strony internetowej: http://zwikilza.bip.gmina.pl/

 

Data publikacji: 2004-12-30

Data aktualizacji 2022-03-10

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustwą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Pliki PDF i DOC: redaktorzy starają się ograniczać do minimum korzystanie z takich plików i osadzić teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików, tak by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników oraz tagowanie)
  • Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań aby nowe dokumenty były przygotowane poprawnie.
  • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF Użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

 

Informacje Zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt pod adresem zwikilza@orange.pl lub telefonicznie + 48 616 22 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnie dostępności strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji w formatach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audioskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić tę formę. Podmiot powinien zrealizować żądanie w terminie do 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

Opublikowane przez: Paweł Pypeć | Data wprowadzenia: 2022-03-10 09:05:23 | Data modyfikacji: 2022-03-11 09:27:12.
Data wprowadzenia: 2022-03-10 09:05:23
Data modyfikacji: 2022-03-11 09:27:12
Opublikowane przez: Paweł Pypeć